Algemene voorwaarden
wpfb9a308b_0f.jpg
wpc150b164.png
Creatief centrum Huizen
Algemene voorwaarden Arts and Crafts Creatief centrum Huizen:


Artikel 1: Koop en inschrijving
1.1 Alle aanbiedingen en prijzen zijn geheel vrijblijvend. Arts and Crafts creatief centrum Huizen ( hierna genoemd als A&C) behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen.
1.2 Een overeenkomst van deelname aan een workshop of cursus of verhuur van de cursusruimte, komt niet eerder tot stand dan het tijdstip waarop A&C de gedane  inschrijving heeft geaccepteerd en de partijen overeenstemming hebben bereikt over de te betalen prijs.
1.3 Door inschrijving verklaart U zich akkoord met de algemene voorwaarden.
1.4 Alle prijzen voor particuliere deelnemers zijn vermeld in Euro’s inclusief BTW
Alle prijzen voor huur van de.cursusruimte zijn vermeld in Euro’s exclusief BTW.

Artikel 2 : Betaling
2.1 Voorafgaand aan de workshop dient een aanbetaling van € 10,- per persoon te worden     
       gedaan, deze kan contant betaald worden of overgemaakt worden op de rekening van       
        A&C. De rest van de betaling dient contant te worden gedaan tijdens de workshop. Het       
        totaalbedrag kan ook in het geheel overgemaakt worden naar de rekening van A&C.
2.2   Betaling van de cursus dient één week voor de start van de cursus te worden gedaan.
2.3   Betaling van de huur van de cursusruimte dient te worden voldaan binnen            
        veertien dagen na de factuurdatum.

Artikel 3: Aansprakelijkheid
3.1  A&C aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor ontstane schade, ontstaan tijdens       
       workshops, cursussen of verhuur van de ruimte.

Artikel 4: Toepasselijk recht
4.1 Ten aanzien van juridische geschillen is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd.
4.2 Op alle overeenkomsten en geschillen tussen partijen is Nederlands recht toepasselijk.

Artikel 5: Privacy verklaring
5.1 A&C zal bij het registreren, gebruiken en bewerken van Uw persoonlijke gegevens alle
Wettelijke voorschriften in acht nemen.

Artikel 6: Annulering door de deelnemer
6.1 Bij annulering ,door de deelnemer, van een workshop of cursus tot 1 week voor aanvang
van de workshop of cursus, wordt de aanbetaling teruggestort.
Bij annulering , door de deelnemer, van een workshop of cursus binnen een week voor aanvang van de workshop of cursus wordt de aanbetaling van € 10,- per persoon in rekening gebracht.
6.2 In overleg met A&C kan uw plaats door een vervanger worden ingenomen.

Artikel 7: Annulering c.q. wijzigingen door A&C
          7.1  A&C heeft het recht een workshop of cursus te annuleren in welk geval de deelnemer recht heeft op
                  terugbetaling van  het volledige door deze aan A&C betaalde bedrag. Mocht de cursus geen doorgang vinden
                  of  worden uitgesteld dan ontvangt u daarvan tijdig een bericht
     7.2 A&C heeft het recht , indien de geplande leraar verhinderd is, om een vervangende leraar in te zetten.
Artikel 8: Gebruik van de cursusruimte.
8.1 Het is de huurder van de cursusruimte niet toegestaan de cursusruimte voor een
andere dan in de overeenkomst aangegeven activiteit te gebruiken, aan derde te
verhuren of in gebruik te geven.
8.2 Bij verlies van sleutels wordt aan de huurder de kosten in rekening gebracht voor
de vervanging van alle betreffende sleutels en sloten.
8.3 Bij aflopen van de overeenkomst tussen A&C en de huurder dient de huurder de
originele sleutels en eventuele kopieën in te leveren bij A&C.
8.4 Bij met regelmaat aan laten staan van de verwarming heeft A&C het recht extra
kosten in rekening te brengen voor de verwarming.
8.5 De kosten van beschadigingen aan materialen of gereedschappen die aanwezig zijn
in de cursusruimte, tijdens het gebruik van de cursusruimte door de huurder,  worden in rekening gebracht bij de huurder.   

Arts and Crafts creatief centrum Huizen